Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Internet-Related Laws and Regulations 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์ (2542-11-23)
 • Thumbnail

  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ 

  ธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560-11)
 • Thumbnail

  "ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน" 

  ภูมิ มูลศิลป์ (Assumption University, 2559-07)

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้ารวมตัวในวาระและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในครั้งแรกมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อความร่วมมือทางการเมือง และร่วมกันป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ต่อมาสมาคมอาเซียนได้เติบโตขึ้นและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย นอกจากนี้อาเซียนยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคงของภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ อาเซียนไ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการให้มีจำนวนช้างป่าเอเชียที่เหมาะสมและทิศทางการเตรียมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอุทยานช้างแห่งชาติ 

  ณชัชชญา ทองจันทร์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560-02)

  สภาพปัญหาของช้างป่าที่มีจำนวนไม่สมดุลกับพื้นที่อยู่อาศัยเกิดจากปัญหาหลายประการเช่น การล่าช้าง พื้นที่ป่าถูกทำลาย แหล่งอาหาร และแหล่งน้ำลดลง ความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง ความไม่เหมาะสมของประชากรช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ การขยายพันธุ์ พันธุกรรมช้าง การสวมทะเบียนตั๋วรูปพรรณและการตีทะเบียนช้าง และการขาดการจัดการ ซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นถิ่นกำเนิดของช้างมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตการทางการบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของช้างป่าควบคู่กันไป มาตการการบริหารจัดการช้างป่าในประเทศไทยและประเทศถิ่นกำเนิดอื่นๆ จะคล้ายกันกล...
 • Thumbnail

  ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเยียวยาชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่ถูกกักกันระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  สิทธิในการได้รับการเยียวยาชดใช้ความเสียหายนั้นนับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหลักการแล้วจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการเยียวยาชดใช้ความเสียหายแก่เหยื่อผู้ถูกสิทธิมนุษยชนนั้นคือเพื่อทำให้เหยื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับเหยื่อนั้นการเยียวยาชดใช้ความเสียหายประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสามประการ กล่าวคือ ความรับรู้ถึงความเจ็บปวด การเยียวยาความเสียหาย และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามของรัฐในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต การ...
 • Thumbnail

  การใช้หลัก forum non conveniens แก้ปัญหาการขัดกันของเขตอำนาจศาลในสกุลกฎหมาย 

  อาทิตย์ ปิ่นปัก (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  เมื่อประสบปัญหาการขัดกันของเขตอำนาจศาล สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศในสกุลกฎหมาย Common Law ได้ใช้หลัก forum non conveniens ในการแก้ปัญหาที่นิติสัมพันธ์อันใดอันหนึ่งสามารถตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจรัฐของหลายประเทศ โดยมีหลัการที่สำคัญคือ ตัวชี้วัดความสะดวกและเหมาะสมในการพิจารณาคดีของศาลเป็นสำคัญ โดยศาลที่ได้รับคดีนั้นไว้อยู่จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมดังกล่าว เพราะปัญหาการขัดกันของเขตอำนาจศาลอาจทำให้เกิดปัญหาสิ้นเปลืองทรัพยากรในกระบวนการยุติธรรม การดำเนินคดีซ้ำซ้อน การดำเนินคดีในศาลที่ไม่เหมาะสม และการขัดกันของผลแห่งคำพิพากษา เป็นอาทิ ...
 • Thumbnail

  การจัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง 

  กนกกาญจน์ กาญจนประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  รถยนต์เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญมาก เพราะเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้รถยนต์เพื่อการเดินทาง การขนส่ง การสร้างงาน การสร้างอาชีพ และความสะดวกสบายย่อมขยายตัวขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์นั้นมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้เป็นตัวการที่จะนำไปสู่สาเหตุของสภาวะเรือนกระจก อันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปยังอนาคต ในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาปารีส เพื่อที่ลดปัญหาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงโดยร...
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ โดยประเทศจีนนั้นมีแง่มุมพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่สำคัญเป็นอันมากรวมถึงด้านรัฐธรรมนูญ ซึ่งบทความนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญของจีนอย่างพอสังเขปนับแต่ความพยายามในเหตุการณ์ปฏิรูปร้อยวัน (Hundred Days Reform) ใน ค.ศ. 1898 โดยดำริของจักรพรรดิกวางซี่ว์ (Guangxu) เรื่อยมาจนเกิดขบวนการรัฐธรรมนูญในระหว่าง ค.ศ. 1905-1911 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ซึ่งเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1912 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังสงครามกลางเมืองแ...
 • Thumbnail

  การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องตามระเบียบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  ธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  แม้ว่าจะมีการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2559 แต่ที่ผ่านมา ปริมาณคดีคุ้มครองผู้บริโภคตามสถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้นั้น อาจยังไม่จูงใจให้คู่กรณีบางรายเข้ามาไกล่เกลี่ย เช่น คดีหนี้บัตรเครดิต ที่มีการปรับโครงสร้า่งดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ย แต่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ ทำให้เจ้าหนี้ต้องมาฟ้องตามมูลหนี้ใหม่ที่ลดลงไปจากเดิม...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  อบรมกฎหมายเรื่องการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์ (2543-05-27)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Legal issues related to online advertisement regulation 

  Arpakhon Khamvan (Bangkok : Assumption University, 2016)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 

  ธีรัช จูฑะเตมีย์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  การผ่อนคลายความเคร่งครัดแบบของสัญญาทางพาณิชย์: ศึกษาในกรณีสังหาริมทรัพย์ 

  ยุวดี ผลทรัพย์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • View more