Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  The study of regulations relating to safety in factory 

  Surattipong Kongthongnork (Bangkok : Assumption University, 2018-04)
 • Thumbnail

  การกำกับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ลันตา อ่อนศรี (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยนั้น เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับกันให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาและดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและให้มาตรฐานสากล จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในเรื่อง องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมีความซ้ำซ้อนกัน เป็นการเพิ่มภาระของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอันส่งผลกระทบต่องานด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้กับทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะย่อ...
 • Thumbnail

  หลักสาเหตุใกล้ชิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) 

  พิชญ์ กลิ่นมาลี (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  บทความทางวิชาการนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาและเสนอแนวทางเรื่องหลักสาเหตุใกล้ชิด โดยวินาศภัยหรือความเสียหายนั้นมักจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งลำดับของสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอน นอกจากนี้ การเกิดภัยนั้นจะต้องอยู่นอกการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย กล่าวคือ เป็นภัยที่ไม่ได้รับประกันภัยไว้แต่มีสาเหตุใกล้ชิดติดกันอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับประกันภัยไว้ จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้ ยังมิได้มีความครอบคลุมอย่างเพียงพอถึงสาเหตุอื่นที่อยู่นอกความคุ้มครองตามกรมธรรม์และได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ซึ่งได้เอาประกั...
 • Thumbnail

  หลักเกณฑ์การเยียวยาที่เหมาะสมแก่เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐสำหรับประเทศไทย 

  ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  บทความนี้เป็นการสรุปใจความสำคัญจากดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้เขียนได้ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เหมาะสมแก่เหยื่อผู้ถูกรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัญหาทางด้านกระบวนการในการเยียวยา รูปแบบของการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย และวิธีในการคำนวณการชดใช้ความเสียหาย เพื่อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐสำหรับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การเยียวยาชดใช้ความเสียหายผ่านกระบวนการทางบริหารโดยรัฐบาลออกหลักเกณฑ์การเยียวยาเพื่อชด...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 

  อัครวัฒน์ ศรีนวล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  หลักการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนั้นโดยทั่วไปจะมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญคือบุคคลผู้ที่มีความมั่งคั่งมากกว่าควรที่จะมีภาระทางภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นหลักการที่เป็นยอมรับกันในทุกประเทศทั่วโลกในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันยังคงมีความล้าหลังและบกพร่อง ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาของกรณีดังกล่าว โดยต้องการจะออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อใช้แทนที่ ได้แก่ “ร่างพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
 • Thumbnail

  ความเป็นทายาทของบุตรที่เกิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 

  พรชัย สุนทรพันธุ์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายบรรดามรดกทุกชนิดของผู้ตายย่อมตกแก่ทายาทไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม ซึ่งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกด้วย ความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกที่เป็นบิดาหรือมารดานั้น แต่เดิมมาความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหมายถึงบุตรทีเกิดจากบิดามารดาที่แท้จริงและมีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรตามธรรมชาติซึ่งต่อมาวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญมากขึ้น ได้มีการนำวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นำอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์และทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ นั...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางผ่านเวบไซต์ 

  ฉลองศักดิ์ ศิริกันรัตน์ (2559)

  ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอางผ่านเวปไซด์ มีการโฆษณาส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ ลักษณะการโฆษณามีทั้งโฆษณาโดยตรงต่อผู้บริโภค โฆษณาแฝง และโฆษณาเปรียบเทียบ ซึ่งในแต่ ละรูปแบบพบการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ ในลักษณะหลอกลวงทำให้ เข้าใจผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง และการโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้ขออนุญาต อยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดผลเสียหายและไม่เป็นธรรมต่อ ผู้บริโภค จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอย...
 • Thumbnail

  การออกกฎหมายแบบสั้นเพื่ออนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  พิชัยศักดิ์ หรยางกูร (2558)

  ด้วยความจาเป็นที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลของการที่ประเทศต่างๆ ติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น การอนุวัติการข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ด้วยกฎหมายแบบสั้น จึงดูว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • Thumbnail

  Analysis of ASEAN Charter Related to ASEAN DSMs 

  Nattapat Limsiritong (2015-10)

  The Association of Southeast Asia (ASEAN) are recognized as the well-known regional organization in South East Asia regional. As normal as other inter organizations, ASEAN also has its own Dispute Settlement Mechanism (DSM) to handle with the disputes among ASEAN Member States. Since the establishment of ASEAN in the cold war era till the heading to ASEAN Community by the end of 2015, there are many treaties related to DSM such as ASEAN Charter (2007), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (1976, 1987, 1998, 2010), ASEAN Protocol on...
 • Thumbnail

  The Deadlock of ASEAN Dispute Settlement Mechanisms and Why ASEAN Cannot Unlock It? 

  Nattapat Limsiritong (2016-02)

  The objective of this work is to answer the questions that “What is the deadlock of ASEAN Dispute Settlement Mechanisms (ASEAN DSMs)?” and “Why can’t ASEAN unlock it?” by comparative study between ASEAN DSMs and European Union Dispute Settlement Mechanisms (EU DSMs). A result of this work found that a positive consensus in decision making mode of ASEAN Summit under Article 20 of ASEAN Charter (Charter), which is seriously designed to protect the political security of ASEAN, also created a deadlock of ASEAN DSMs as a whole. Finally, in ord...
 • Thumbnail

  บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ 

  วิสิฐ ญาณภิรัต; วารี นาสกุล; วิชญะ เครืองาม; ณชัชชญา ทองจันทร์; ธนสาร จองพานิช (2559)

  การวิจัยนี้รวบรวมหลักการต่าง ๆ ทั้งหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และหลักธรรมาภิบาลในบริบทของต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงศึกษาแนวคิดของหลักนิติธรรมในภาคเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเหล่านี้โดยเน้นศึกษาในหลักนิติธรรมที่เป็นหลักของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) อันเป็นหลักที่จำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขตโดยปกครองภายใต้กฎหมาย อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ (Legal State) ที่มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) รวมถึงในการใช้...
 • type-icon
 • Thumbnail

  INDONESIA & THAILAND: "MALTREATMENT" /"FORCED LABOR" /"TIP" IN FISHERIES IN INDONESIA /THAILAND 

  Pisawat Sukonthapan (2016-01)

  This article focuses on “trafficking in persons” (TIP) in fisheries in Indonesia and Thailand which refers to key international instruments on TIP and continues by discussing recent cases of TIP in fisheries in Indonesia that were reported in the first half of year 2015. It also explores respective Indonesian and Thai domestic legislation in relation to measures to combat trafficking in the region. Bilateral and multilateral treaties such as the Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of ...
 • type-icon
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายสำหรับการควบคุมมัคคุเทศก์ 

  แพรวพราว ไพเราะ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559-05)
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงามของผู้เยาว์ 

  สิริรัตน์ โชติไชยฤทธิ์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559-08)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

  ชมบงกช ธนาภรณ์พิบูล (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ชุติมา อยู่ดี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)
 • View more