Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ 

  กรกมล พุทธซ้อน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)

  ภัยพิบัติแต่ละครั้งไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือสึนามิ ล้วนสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและเศรษฐกิจกับพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น กรณีประเทศไทยจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 นอกจากเกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างมากเช่นกัน จึงได้มีการตราพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้น โดยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงโดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยต่อตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเ...
 • Thumbnail

  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัดเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา 

  เสถียรภาพ นาหลวง (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)

  บทความนี้เป็นผลของการศึกษาปัยหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบระบบบริษัทเอกชนจำกัดที่จะสามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนา เพราะกฎหมายบริษัทจำกัดในปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ การศึกาษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยใช้ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบและทฤษฎีบริษัทปิดเป็นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและผลการศึกษา ผลการศึกษาได้ค้นพบทฤษฎีรูปแบบบริษัทเอกชนจำกัด และทฤษฎีระดับการปฏ...
 • Thumbnail

  แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)

  การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยไว้ จึงสมควรได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยโดยผู้เขียนจะคัดเลือกมาเฉพาะบาเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว หากเราสามารถตอบได้ว่าการมีวุฒิสภานั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด จะทำให้การกำหนดขอบอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชัดเจนขึ้น และนำไปสู่คำตอบว่า กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ...
 • Thumbnail

  ดอกเบี้ยกับข้อปัญหา 

  เดชา ศิริเจริญ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558)

  การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายในหลายกรณี ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตร 654 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 สุดแล้วแต่ว่าเป็นกรณีต้องด้วยบทกฎหมายใด ซึ่งโดยบทบัญญัติของกฎหมายจะกำหนดให้ดอกเบี้ยซึ่งเรียกเก็บเกินร้อยละสิบห้าต้องลดลงมาเหลือเพียงร้อยละสิบห้าตามกฎหมายเท่านั้น ดอกเบี้ยส่วนที่เกินมาย่อมตกเป็นโมฆะ เป็นผลให้คู่สัญญาชอบแต่จะบังคับดอกเบี้ยส่วนที่ไม่เกินร้อยละสิบห้า จนกระทั่งมีคำพิพากษาฎีกาวางหลักให้ด...
 • Thumbnail

  สัญญาค้ำประกันเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทหรือไม่ 

  พรชัย สุนทรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558)

  สัญญาค้ำประกัน เป็นการประกันด้วยตัวบุคคลโดยผู้ค้ำประกันทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าหากลูกหนี้ผิดนัดต่อเจ้าหนี้ ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้แทนลูกหนี้ ซึ่งแตกต่างจากการประกันหนี้ในลักษณะอื่น เช่น จำนองหรือจำนำ โดยกรณีจำนองหรือจำนำนั้นผู้จำนองหรือผู้จำนำจะนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหนี้ ซึ่งกรณีสัญญาค้ำประกันนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้แต่อย่างใด กำหนดไว้แต่เพียงว่าหากจะมีการฟ้องร้องให้บังคับคดีตามสัญญาค้ำประกั้นจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน หากเจ้าหนี้ใช้หลักฐานเป็นหนังสือที่่ลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง...
 • Thumbnail

  หลักสุจริต : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  เด็กกับอิทธิพลของครอบครัว 

  เดชา ศิริเจริญ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail

  ข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมแบบธรรมดา 

  พรชัย สุนทรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail

  การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีน 

  เสถียรภาพ นาหลวง (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ระบบ ระบบการคัดค้านสิทธิบัตรของต่างประเทศ 

  ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การทำแท้งกับกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนาและกฎหมาย 

  สังคม ฮอหรินทร์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ของประธานาธิบดีและรัฐสภาในอเมริกา 

  พูนศักดิ์ ไวสำรวจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัญหาการขาดนัดในคดีแรงงาน 

  ชนาธิป ชินะนาวิน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail

  เหตุผลแห่งคำพิพากษาคดีแพ่งในประเทศฝรั่งเศส 

  ชาคริต ขันนาโพธิ์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • Thumbnail
 • View more