Recent Submissions

 • type-icon

  การแสดงดนตรีจากวงละอองฟองในงาน Seminar and Workshop 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon
 • type-icon

  Tokyo Opera Master Class คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon

  Workshop & Concerts คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon
 • type-icon

  การแสดงคอนเสิร์ต SRCO- an Italian Concerto 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon
 • type-icon

  การแสดงดนตรีและบรรยายพิเศษงาน Vie Trio Live in ABAC 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon

  งาน TQF Training คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon

  การแข่งขันวงดนตรีในรายการ University Music Challenge & Big Concert from GMM Grammy 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon

  การแสดงคอนเสิร์ต AU Ensemble 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon

  การแสดงเปียโนของคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon
 • type-icon

  การแสดงดนตรีในงานคอนเสิร์ต Duo Concert 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การแสดงคอนเสิร์ต AU Band Concert Vol.2 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon

  Student's Concert คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
 • type-icon
 • View more