Recent Submissions

 • Thumbnail

  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน 

  ไพโรจน์ เบาใจ; พูลศรี เวศย์อุฬาร; พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์ (มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, 2560)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อม ทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานให้ได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นให้มีค่า ไม่ต่ำ กว่า 0.70 (3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนจากการ สอนแบบปรกติกับกลุ่มทดลองที่เรียนจากบท เรียนอีเลิร์นนิง (4) ศึกษาความคงทนในการเรียน รู้หลังจากเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเมื่อเรียน ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ และ 4 ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ำกับอัตราการเจริญเติบโตของหนอนปลอกน้ำ Himalopsyche acharai (Trichoptera: Rhyacophilidae) 

  ชิตาภา เกตวัลห์; Tsuruishi, Tatsu; Suwan, Kayan (2552)

  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ำกับอัตราการเจริญเติบโตของหนอนปลอกน้ำ (Himalopsyche acharai) วงศ์Rhyacophilidae อันดับTrichoptera ศึกษาในห้องปฏิบัติการระหว่าง พ.ศ. 2547 - ธันวาคม พ.ศ.2548 ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทดลองเลี้ยงตัวอ่อนหนอนปอกน้ำในอุณหภูมิคงที่ 10°C, 15°C, 20°C และ 25°C พบว่าอุณหภูมิน้ำระดับต่ำ ที่มีการเจริญเติบโตได้ประมาณ 5°C และอุณหภูมิคงที่สําหรับหนอนปลอกน้ำ 1 รุ่น คิดเป็นอุณหภูมิสะสม 1,200 °C ในการทดลองนี้ พบว่าดักแด้ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้ในอุณหภูมิคงที่ 10°C และ 25°C การอยู่รอดของหนอนปลอกน้ำ มีอัตราการเจริญเติบ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Evana 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2009-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Six sense คอมพิวเตอร์ 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2009)
 • Thumbnail

  Envisioning augmented reality: smart technology for the future 

  Poonsri Vate-U-Lan (2012-02)

  This article presents the important foundation of Augmented Reality (AR) technology. Its main objective is to envision the past, present and future of Augmented Reality technology. Augmented Reality technology especially on the mobile device will be widely used in the daily life in the near future. In order to comprehend foundation of Augmented Reality, this paper has been categorized into three sections: 1) comparison of Augmented Reality and Virtual Reality (VR) 2) understanding Augmented Reality hype cycle and 3) facts about Augmented ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Augmented Reality ประสบการณ์ที่น่าเรียนรู้ 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2012)
 • Thumbnail

  การสั่งพิมพ์ด้วยเสียงโดย The New iPad 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2012)
 • Thumbnail

  Best Practices to Form Oline Multi-Users Virtual Enviromments for Education in Developing Countries 

  Poonsri Vate-U-Lan (2009-12)

  The main purpose of this paper is to present draft guidelines for best practice to form online Three Dimensional (3D) Multi-Users Virtual Environments (MUVE) for education in developing countries. The researcher has introduced Second Life (SL) to graduate students in Bangkok for educational purposes. The best practices refined from relevant documents and research results are presented under four aspects of its management: human, instruction, technology and social (HITS model). The situation in Thailand is similar to other developing countries...
 • Thumbnail

  การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งบนเครือข่ายทางสังคม เรื่องการอินทิเกรต วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

  สมภพ ทองปลิว; พูลศรี เวศย์อุฬาร (2009)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งบนเครือข่ายทางสังคม เรื่องการอินทิเกรด วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น (3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับการเรียนจากการสอนตามปกติ (4) ศึกษาความคงทนในการจำเมื่อเรียนจากรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นผ่านมาแล้ว 1 เดือน และ 2 เดือน และ (5) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที...
 • Thumbnail

  Internet-based Survey Design for University Web Sites: a Case Study of a Thai University (Dissertation) 

  Poonsri Vate-U-Lan (The Royal Melbourne Institute of Technology University, Victoria, Australia, 2007-01)
 • Thumbnail

  Introducing augmented reality for education purposes 

  Poonsri Vate-U-Lan (The 7th International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 2010-12)

  This article is an introduction to Augmented Reality technology for educational purposes whose aim is to provide a superior learning experience. Its main objective is to act as a starting point for anyone interested in researching or using Augmented Reality for educational purposes which can be simply defined as an interactive 3D environment which links physical reality and the virtual world by Radio Frequency Identification (RFID). Augmented Reality will be widely used within the near future. This paper describes many projects of Augmented Rea...
 • Thumbnail

  Integration web accessibility enhance quality of e-Learning 

  Poonsri Vate-U-Lan (The National e-Learning Conference: Enhancing the Quality of e-Learning, 2010-08)
 • Thumbnail

  Tuning creativity through eCartooning: a successful blended learning process 

  Poonsri Vate-U-Lan (The International e-Learning Conference “Empowering Human Capital Through Online Learning Technology”, 2011-01)

  This paper considers the issues of how to augment student creativity in the blended learning environment of Internet-based digital cartooning or eCartooning and, secondly, the eCartooning characteristics required in implementing such a learning project. The phrase, “Internet-based digital cartooning or eCartooning” refers to online applications which provide the scope for creating, developing, editing, sharing and distributing cartoon stories on the Internet. “ToonDoo” was selected as a pilot web application for this quasi experimental research...
 • Thumbnail

  Augmented reality 3D pop-up book: an educational research study 

  Poonsri Vate-U-Lan (The First International Congress of Interdisciplinary Research and Development, 2011-06)

  Augmented Reality technology in education is in high demand for its innovative potential since its fascination grows ubiquitously across the world. This research article reports on an educational innovation which utilizes, as teaching material, the Augmented Reality 3D pop- up book in the hybrid mode of learning for Grade Three students in Bangkok, Thailand. The story contained in this children’s book is “the Seed Shooting Game”. The Augmented Reality 3D pop- up book can be used in both online and off line modes. The developed media is an eduta...
 • Thumbnail

  Augmented reality 3D pop-up children book: instructional design for hybrid learning 

  Poonsri Vate-U-Lan (The 5th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE 2011), 2011-11)

  Augmented Reality is one of the futuristic technologies that will be universally used given its potential and fascination. The innovation underpinning this research is the Augmented Reality 3-Dimentional pop-up book namely “the Seed Shooting Game”, for Grade three students, in Bangkok, Thailand. This Augmented Reality (AR) 3D pop-up Book employed a research and development process through storytelling technique. This research article, describes what AR is, reports on the completed research, which focuses on instructional design process of a hyb...
 • Thumbnail

  The INFINITY learning model in Thailand: its potential for developing countries 

  Poonsri Vate-U-Lan (The 8th International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 2012-02)

  Online learning models are acknowledged to be key delivery systems in higher education because of their potential for lifelong learning initiatives. The main objective of this article is to present such a learning model, namely INFINITY, through a research project to investigate its effectiveness to utilize the potential of the Internet for the contemporary university classroom in developing countries with graduate students at two selected universities in Thailand. The learning model was developed to enhance the Internet literacy of students,...
 • Thumbnail

  An augmented reality 3D pop-up book: the development of a multimedia project for English language teaching 

  Poonsri Vate-U-Lan (The IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME2012), 2012-07)

  Augmented Reality (AR) for academic purposes is growing in the same upward direction as the expansion of smart multimedia into education and lifelong learning. This paper reports on an AR curriculum materials research and development project which employs storytelling as a teaching technique in a blended learning environment for Grade Three students in Bangkok learning English. It involved an AR 3D pop-up book as a tool for teachers to deliver the story of a children’s book, namely The Seed Shooting Game, to teach various English language aspec...
 • Thumbnail

  Opinion towards open educational resources: a case study of augmented reality 3D pop-up book-the seed shooting game 

  Poonsri Vate-U-Lan (2013-01)

  Augmented Reality (AR) for academic learning purposes is growing in the same directions and at the same pace as the expansion of smart innovations into education and lifelong learning. An Augmented Reality 3D Pop-up Book- The Seed Shooting Game-employed a systematic research and development (R&D) process creating an Open Educational Resource (OER). This paper reports on an Internet-based survey of users’ attitudes towards a developed AR 3D Pop-up Book namely The Seed Shooting Game. The developed OER is available for free access through the brow...
 • View more