Recent Submissions

 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษ The first forum discussion (1/2000) on “ Derivatives, Beauty of Beast ? Financial Risk Management and Derivatives Debacle” 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-06-27)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  AU Loy Krathong Celebration 2014 

  Assumption University. Student Affairs. Student Organization (2014-11-05)
 • Thumbnail

  AU Annual Staff Seminar 2015 

  Assumption University. Office of Human Resources Management (2015-08-29)
 • Thumbnail

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเชาว์อารมณ์เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียน 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน (2543-02-12)
 • Thumbnail

  แข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ชมรมวาทศิลป์ (2543-02-06)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิต(น.ศ.)สุดเร้าใจ โดย รศ . สุขุม นวลสกุล 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ชมรมวาทศิลป์ (2543-01-28)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2543-01-24)
 • Thumbnail

  ประชุมพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2543 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2543-01-20)
 • Thumbnail

  แถลงข่าวโครงการ Asian Youth Forum 2001 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. องค์กรนักศึกษา (2544-04-26)
 • Thumbnail

  โครงการฝึกอบรมผู้บริหารโครงการบริษัทจำลอง ครั้งที่ 9 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สารสนเทศและแนะแนวอาชีพ (2544-04-23)
 • Thumbnail

  ผู้บริหารจาก United Board เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (2544-03-07)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Information Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์กรนักศึกษา (2544-02-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สัมมนาครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาเรื่อง วัยรุ่นเอย...จะบอกให้ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2544-01-18)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งานแถลงข่าวงานวิจัยเรื่อง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Taxi Ad Study 2002 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย (2545-12-03)
 • View more