รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Academic Standards Assumption University of Thailand 2018 

  Prathip M. Komolmas (Bangkok : Assumption University Press, 2018)
 • Thumbnail

  การพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเป็นพลเมืองโลกในประเทศไทยยุค 4.0 

  ณธรา เหมือนปิ๋ว (2561)

  บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะสรุปแนวคิดในการพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเป็น พลเมืองโลกในประเทศไทยยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า ทางเศรษฐกิจ (value-based-economy) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ประเด็นต่อไปนี้ (1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (2) ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3) รายงานของ OECD และ UNESCO เรื่องการศึกษาของประเทศไทย และ (4) นโยบาย การศึกษาในประเทศไทย ได้ถูกสรุปและนำเสนอ พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้ประเทศ พัฒนาและควรแก่การให้ความสำคัญคือ ต้นทุนทางด้านประชากร (human ...
 • Thumbnail

  Heritage 88-89 

  Assumption University. Assumption Business Administration College (Assumption Business Administration College, 1989)
 • Thumbnail

  AU Annual Staff Seminar 2017 

  Assumption University. Office of Human Resources Management (2017-09-23)
 • Thumbnail

  AU Annual Staff Seminar 2018 

  Assumption University. Office of Human Resources Management (2018-09-8)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence English Communication Skills Development Program 2016 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2016)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2015 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2015)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2014 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2014)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2013 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2013)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2012 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2012)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2011 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2011)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2010 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2010)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2009 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2009)
 • Thumbnail

  English for All by Albert Laurence 2008 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2008)
 • Thumbnail

  AU students' attitude toward professional ethics seminar 

  Sakulrat Sachirawattanakul (Institute for Research and Academic Services, 2018)
 • Thumbnail

  Teaching competency and effectiveness of Assumption University: academic year 2/2017 

  Patraphorn Traibutra (Institute for Research and Academic Services, 2018)
 • Thumbnail

  ASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Bangkok : Assumption University, 2009)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  A study of graduated students' satisfaction toward program quality: batch 45 

  Laphatsakorn Klaiwong; Juthaporn Wannarat (Institute for Research and Academic Services, 2018-06)
 • Thumbnail

  Market employer satisfaction index of Assumption University's : graduates batch 45 

  Ratikorn Chuensuksomboon (Institute for Research and Academic Services, 2018-07)
 • View more