Now showing items 67-86 of 141

  Subject
  จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ -- กิจกรรม [1]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [1]
  ทนง พิทยะ -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Santo Tomas เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นิทรรศการ AU Books Fair [1]
  บรรยายพิเศษสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชากร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บรรยายพิเศษสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [2]
  บัญชา สกุลดี -- กิจกรรม [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [17]
  บุญสม มาร์ติน -- กิจกรรม [1]
  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [20]
  ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [11]
  ผู้บริหารWenzao Ursuline College of Languagesเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Rizal System เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]