Now showing items 119-138 of 141

  Subject
  อดิศัย โพธารามิก -- กิจกรรม [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [8]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [18]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย , 2473- -- กิจกรรม [1]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัย Rizal System เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัย Laguna State Polytechnic เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม [2]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]