Now showing items 33-52 of 127

  Subject
  Visitors visit AU [3]
  กนก วงษ์ตระหง่าน -- กิจกรรม [1]
  การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนานาชาติ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประเมินคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันAu Crossword Game Invitation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [41]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [40]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [57]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ [1]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [36]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [41]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]