Now showing items 47-66 of 141

  Subject
  กนก วงษ์ตระหง่าน -- กิจกรรม [1]
  การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนานาชาติ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประเมินคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแข่งขันAu Crossword Game Invitation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [42]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [41]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [58]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ [1]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [37]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [42]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานสัมมนาสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]