• Thumbnail

  นิทรรศการ Master Brain 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2542-06-14)
 • Thumbnail

  นิทรรศการนิเทศวิทยานิพนธ์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2542-06-07)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Idea Avenue ของนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา (2542-04-02)
 • Thumbnail

  มอบวุฒิบัตร Mini-MBA รุ่นที่ 1 แก่ผู้สำเร็จโครงการความร่วมมือพัฒนานักบริหาร 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2542-03-27)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ 

  ธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560-11)
 • type-icon

  Determinants and Impacts of Internet Addiction on Well-being and Educational Adjustment of University Students 

  Parvathy Varma; Polthep Poonpol; Uree Cheasakul (Assumption University, 2017-07-18)

  The present research aimed to investigate the determinants and impacts on internet addiction on wellbeing and educational adjustment of Thai University students. The major purposes of this current study were (1) to establish the psychometric properties of the Thai translated questionnaires of parenting styles, self-regulation, educational adjustment and psychological well being in Thai settings; (2) to investigate the direct and indirect influences of parenting styles (authoritaria...
 • type-icon

  Roles of Employer Brand Trust and Brand Value on Employer Attractiveness and Job Selection of the Prospective Job Applicants 

  Nucharee Supatn (Assumption University, 2017-04)

  To compete in nowadays business environment, one focus that an organization should not overlook is the quality of the employees since it undoubtedly influences the organizational performance and leads to organizational success. The effectiveness of the Job employment process has been issued in the human resource field for decades. "Employer branding" is a human resource strategic tool that the organization can use to obtain the talented and skillful employees who fit well with the organization and its requi...
 • Thumbnail

  A STUDY OF BURNOUT IN RELATION TO SELF- MONITORING, LOCUS OF CONTROL AND LEADERSHIP STYLES 

  D'Souza, June B. (Assumption University, 2015-09)

  Salutogenic constructs like self monitoring and locus of control are deemed important because relationship to well-being With the onset of globalization people life styles and work environments have changed ler;iding to more stressful conditions at work and in the long run a break down in daily functioning. The present multilevel study investigated if, burnout which is a pathogenic construct can be impacted by personality traits like self-monitoring, locus of control and utilization of di...
 • Thumbnail

  The Moderating Roles of Organizational Learning and Strategic Flexibility on Marketing Strategic Change and Business Performance: Evidence from Firms in Thailand 

  Amonrat Thoumrungroje (Assumption University, 2016-01)

  Owing to the inconclusive results of prior studies on the strategic change-firm performance relationship, this paper extends the marketing strategy literature by specifically investigating the marketing strategic change phenomenon in a non-Western emerging economy. An emerging market context is of particular interest given that little is known about it while generating half of global GDP based on the IMF's World Economic Outlook in 2014. Unconventional to the existing stream of research,...
 • type-icon

  Determinants of Student-Lecturer Relationship and its Outcomes 

  Suppasit Sornsri; Bing Zhu (Assumption University, 2017-09-30)
 • Thumbnail

  The Effect of Emotional Attachment on the Impulse Purchasing Behavior: A Case of TV Home Shopping 

  Nucharee Supatn (Assumption University, 2015-08)

  TV home shopping is one of marketing strategies under the direct response marketing paradigm. This strategy does not emphasize on the brand creation or using traditional marketing channels but it aims to attract the consumer emotionally while immediate purchase of the customers is expected. TV home shopping business is now expanding in Thai market. There are couple TV channels operating as the TV home shopping channels while several TV home shopping programs are presenting on many cable and free...
 • Thumbnail

  Convex Analysis for Meta Analysis 

  Martin Adamcik (Assumption University, 2017-01-06)
 • Thumbnail

  Roles of Travel Destination Image, Travel Motivation, Self-Congruity and Perceived Value toward Travel Incentives on Employee Motivation and Performance 

  Nucharee Supatn (Assumption University, 2016-05)

  Organizational reward is known as one of the best strategies to enhance employees' working performance and productivity. Travel incentive is a type of the organizational reward that aims to promote performance, recognition, engagement, and even loyalty of the employees, customers, and business partners. Travel incentives include individual business meeting, group travel to offsite business meetings, as well as the travel and tours to any places outside the office. Travel incentive programs have been ...
 • Thumbnail

  Robust Optical Flow Algorithm Based on Spatial Domain Optical Flow 

  Daron Kesrarat (Assumption University)

  In this paper, we focus on the robustness in noise tolerance of spatial domain optical flow. We present a performance study of bidirectional confidential with median filter on spatial domain optical flow (spatial correlation, local based optical flow, and global based optical flow) under non-Gaussian noise. Several noise tolerance models on spatial domain optical flow are used in comparison. The experimental results are investigated on robustness under noisy condition by using non-Gaussian noise (Poisson Noise, Salt & Pepper noise...
 • type-icon
 • type-icon

  "ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน" 

  ภูมิ มูลศิลป์ (Assumption University, 2559-07)

  The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) comprises of ten member states that jointly integrated for various agendas and purposes. Preliminary, the initiative for regional integration was to gain political cooperation, and prevent potential expansion of communism the end of the 20th Century. With the growing of ASEAN, social and economic cooperation also developed in the region. ASEAN promoted for regional peace and stability, it also focused on enhancing cooperation among ASEAN...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการให้มีจำนวนช้างป่าเอเชียที่เหมาะสมและทิศทางการเตรียมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอุทยานช้างแห่งชาติ 

  ณชัชชญา ทองจันทร์ (Assumption University, 2560-02)

  Situations and problems arising from numbers of wild elephants which are imbalance for the space of habitats are caused by several problems, for example, elephant poaching, destroying of forest area, decreasing of food and water sources, conflicts between men and elephants, unsuitableness population of wild elephants in conservation areas, reproduction and genetics, falsification of elephant identification registration and problems on lack of management .Thailand and foreign countries have the solutions for s...
 • Thumbnail

  A study of undergraduate students' ideal L 2 self and ought to L2 self based on the L2 motivational self system 

  Ratchapom Rattanaphumma (Assumption University, 2016)

  The study of motivation has been one of main interesting areas in second language teaching and learning. The integrative and instrumental motivation proposed by Gardner and Lambert (1972) has been challenged by the rise of global English and the changing purposes of English language teaching, learning, and using worldwide. In this study, the recent theory of L2 Motivational Self System (Dornyei, 2005) has been used as the framework. The objectives of the study were to: 1) study students...

 •