Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  อบรมการทำหนังสือพิมพ์ The art of publishing a newspaper : a seminar and workshop 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา. และศูนย์ส่งเสริมการเรียน (2543-07-14)
 • Thumbnail

  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2543-07-21)
 • Thumbnail

  อาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษา จาก Loyola College ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ (2543-07-16)
 • Thumbnail

  งานรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา. องค์การนักศึกษา (2543-07-07)
 • Thumbnail

  สัมมนาทางวิชาการ Conference on economy of sharing : a new dimension in business and economy 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา (2543-07-07)
 • Thumbnail

  งานต้อนรับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Welcome Party) 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ (2543-07-05)
 • Thumbnail

  AU Loy Krathong Celebration 2014 

  Assumption University. Student Affairs. Student Organization (2014-11-05)
 • Thumbnail

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเชาว์อารมณ์เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียน 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน (2543-02-12)
 • Thumbnail

  แข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ชมรมวาทศิลป์ (2543-02-06)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิต(น.ศ.)สุดเร้าใจ โดย รศ . สุขุม นวลสกุล 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ชมรมวาทศิลป์ (2543-01-28)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2543-01-24)
 • Thumbnail

  โครงการฝึกอบรมผู้บริหารโครงการบริษัทจำลอง ครั้งที่ 9 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สารสนเทศและแนะแนวอาชีพ (2544-04-23)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Information Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์กรนักศึกษา (2544-02-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สัมมนาครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาเรื่อง วัยรุ่นเอย...จะบอกให้ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2544-01-18)
 • Thumbnail

  แข่งขันเทนนิสชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ABAC OPEN 2002 ครั้งที่ 6 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา (2545-10-28)
 • Thumbnail

  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2545-10-27)
 • Thumbnail

  AU Loy Krathong Celebration 2015 

  Assumption University. Student Affairs. Student Organization (2015)
 • Thumbnail

  งานวันชาติเวียตนาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ (2545-02-11)
 • Thumbnail

  งาน Grand Opening Dummy Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2545-01-28)
 • View more