Recent Submissions

 • Thumbnail

  AU Loy Krathong Celebration 2014 

  Assumption University. Student Affairs. Student Organization (2014-11-05)
 • Thumbnail

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเชาว์อารมณ์เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียน 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน (2543-02-12)
 • Thumbnail

  แข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ชมรมวาทศิลป์ (2543-02-06)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิต(น.ศ.)สุดเร้าใจ โดย รศ . สุขุม นวลสกุล 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ชมรมวาทศิลป์ (2543-01-28)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2543-01-24)
 • Thumbnail

  โครงการฝึกอบรมผู้บริหารโครงการบริษัทจำลอง ครั้งที่ 9 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สารสนเทศและแนะแนวอาชีพ (2544-04-23)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Information Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์กรนักศึกษา (2544-02-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สัมมนาครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาเรื่อง วัยรุ่นเอย...จะบอกให้ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2544-01-18)
 • Thumbnail

  แข่งขันเทนนิสชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ABAC OPEN 2002 ครั้งที่ 6 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา (2545-10-28)
 • Thumbnail

  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2545-10-27)
 • Thumbnail

  AU Loy Krathong Celebration 2015 

  Assumption University. Student Affairs. Student Organization (2015)
 • Thumbnail

  งานวันชาติเวียตนาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ (2545-02-11)
 • Thumbnail

  งาน Grand Opening Dummy Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2545-01-28)
 • Thumbnail

  งาน Career Week มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2545-01-28)
 • Thumbnail

  แข่งขัน Abac Logic Games 2002: Cross Word & A-Math 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา. ชมรมโลจิก (2545-01-26)
 • Thumbnail

  งานปีใหม่ของนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา (2545-01-16)
 • Thumbnail

  อบรม Sport science training 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กีฬา (2546-12-20)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พิธีเปิด John Paull II Sports Center 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กีฬา (2546-01-29)
 • View more