Now showing items 9451-9470 of 9905

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะคณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะจิตวิทยา [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี [43]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี. สาขาวิชาการแสดงดนตรี [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์ [101]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ [49]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ [8]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา [17]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชานิเทศศิลป์ [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ [122]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษานานาชาติ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ [5]