Now showing items 9690-9709 of 10036

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ [8]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ [34]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เอยูอินเตอร์และอินทราเน็ต [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เอยูเน็ต [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ [17]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันพัฒนาองค์กร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย [12]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงาน QMIPS มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [16]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล [31]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารพัสดุ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา [16]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน [3]