Now showing items 9860-9879 of 10188

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ [301]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย [85]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานอธิการบดี [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล [110]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักบริหารการเงิน [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล [16]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร [114]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายนิติการและรักษาความปลอดภัย [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายนิติการและอำนวยการ [9]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [63]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ [57]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ [9]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ตโพลล์ [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ [28]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด [58]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุดกลาง [30]