Now showing items 19709-19728 of 27111

  Subject
  งานแถลงผลสำรวจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานแฟชั่นโชว์ [1]
  งานแสดงการศึกษานานาชาติของไทยปี 2553 [1]
  งานแสดงผลงานนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแสดงภาพถ่ายคณะนิเทศศาสตร์ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานโฆษณา KFC [1]
  งานโฆษณา One two Call [1]
  จงกล ขุนสิทธิ์เจริญ -- รางวัล [1]
  จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้ [1]
  จตุจักร [1]
  จตุพร วานิชสุขสมบัติ -- กิจกรรม [1]
  จตุพร สีหนาทกถากุล -- กิจกรรม [1]
  จตุพร สุรเลิศรังสรรค์ [1]
  จตุรงค์ สิงห์จันทร์ -- กิจกรรม [1]
  จรรยาบรรณของนักวิจัย [1]
  จรรยาบรรณทางธุรกิจ [1]
  จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย [1]
  จรรย์จารี ธรรมา [1]
  จรรย์จารี ธรรมา -- กิจกรรม [1]