Now showing items 21655-21674 of 30805

  Subject
  การประชุมอธิการบดีโลก [1]
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี -- สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประมวลผล สัญญาณภาพ [1]
  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล [1]