Now showing items 21675-21694 of 30253

  Subject
  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย [1]
  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [323]
  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [6]
  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน [12]
  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [95]
  กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1008]
  กิจกรรมภายในคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย [5]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2365]
  กิจกรรมภายในวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [15]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน [3]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [909]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมภายในหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมมภายในหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3611]
  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ [1]
  กิจกรรมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [35]
  กิจกรรมวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [50]