Now showing items 22676-22695 of 31402

  Subject
  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- ไทย [1]
  การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา [7]
  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการประปานครหลวง [3]
  การแสดงคอนเสิร์ต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  การแสดงคอนเสิร์ตคณะดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  การแสดงดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  การแสดงดนตรี Jazz recital -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแสดงดนตรีคณะดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ [1]
  การแสดงผลงานนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  การแสดงละครประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ [1]
  การแสดงละครศาลจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแสดงละครเวที -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  การแสดงเปียโน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแสดงเปียโนจากนักเปียโนประเทศฟิลิปปินส์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การแสดงแฟชั่นโชว์นักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การโฆษณากับการประกอบธุรกิจ [1]
  การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [1]
  การโฆษณาผ่าน Socialcam [1]
  การโฆษณาผ่าน YouTube [1]