Now showing items 22877-22896 of 29476

  Subject
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทศโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [4]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษารับทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษารับโล่ประกาศเกียรติคุณ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษารับโอวาทจากอธิการบดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาวิทยาลัย St. Matthew เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 51 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล [4]
  นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษาสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]