Now showing items 23122-23141 of 26924

  Subject
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสิทธิประโยชน์ -- รางวัล [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง -- รางวัล [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และ การประกันคุณภาพ -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการประกันคุณภาพ -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร -- รางวัล [82]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- รางวัล [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เน็ตโพลล์ (สถาบันวิจัย) -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ -- รางวัล [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด -- รางวัล [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุดกลาง -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี -- รางวัล [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการพัฒนา [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับรางวัล Reader's Digest Trusted Brands Award [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับเหตุการณ์ทางการเมือง [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชาธิบดีโบดวง แห่งเบลเยี่ยม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [1]