Now showing items 23142-23161 of 27036

  Subject
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชาธิบดีโบดวง แห่งเบลเยี่ยม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนการศึกษา [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตร [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 39 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นที่ 39 [8]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับปริญญาบัตร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2555 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับโล่พระราชทาน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับการบินไทยเปิดสอนด้านการบิน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยวูลลองกอง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาจัดโครงการเพื่อสังคม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร และศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และธนาคารกรุงศรีเปิดตัวโครงการ Krungsri Leadership Academy Wave 5 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมทุนกับสายการบินนกแอร์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมทุนกับสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมมือกับ BAC และบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบิน [1]