Now showing items 23162-23181 of 27061

  Subject
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการพัฒนา [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับรางวัล Reader's Digest Trusted Brands Award [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับเหตุการณ์ทางการเมือง [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชาธิบดีโบดวง แห่งเบลเยี่ยม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนการศึกษา [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตร [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 39 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นที่ 39 [8]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับปริญญาบัตร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2555 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับโล่พระราชทาน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับการบินไทยเปิดสอนด้านการบิน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยวูลลองกอง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก [1]