Now showing items 23168-23187 of 26906

  Subject
  มอบทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มอบป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันการถ่ายภาพ [1]
  มอบรายได้สมทบกองทุนเพื่อการศึกษาของสถาบัน [1]
  มอบหนังสือให้สำนักหอสมุดกลาง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มอบเงินรายได้จากการแข่งกอล์ฟการกุศลให้มูลนิธิธรรมดี และโรงพยาบาลกุมภวาปี [3]
  มอบเงินรายได้จากกิจกรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มัคคุเทศก์ [1]
  มัคคุเทศก์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ [1]
  มัคคุเทศก์เด็กไทย [3]
  มังกร ปี่แก้ว [1]
  มังกร มือกลองแจ๊ส [1]
  มัญชุลี เดชคุปต์สิริ [1]
  มัญชุลี เตชคุปต์สิริ [1]
  มัณฑนากรโครงการคอนโดมิเนียม [1]
  มัลลิกา เกตุแก้ว -- รางวัล [1]
  มาก กล่อมอิ่ม -- รางวัล [1]
  มาซากิ คาจิยามา [1]