Now showing items 24283-24302 of 26924

  Subject
  ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [36]
  ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  ศึกษาดูงานคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [19]
  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานคลังหนังสือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [13]
  ศึกษาดูงานจัดซื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]