Now showing items 24323-24342 of 28671

  Subject
  พิธีเปิดอาคารอาคาร Queen’s Tower [1]
  พิธีเปิดอาคารเฉลิมรัชมงคล [1]
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเสกพระรูปพระมารดาแห่งปรีชาญาณ [1]
  พิธีเสกพระรูปพระมารดาแห่งปรีชาญาณ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเสกมงกุฎ [1]
  พิธีเสกอาคาร [2]
  พิธีเสกอาคาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีเสกอาคาร Cathedral of Learning -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเสกอาคาร Martin de Tours School of Managment and Economics มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเสกอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเสกอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเสกโบสถ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีแต่งตั้ง Professor of the Order of St.Gabriel มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ของอธิการบดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีแสดงกตเวทิตาคุณและคารวะคณะภราดา [8]
  พิธีแสดงความยินดีแก่เยาวภา บุรพลชัย นักกีฬาเทควันโด หาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีแห่เทียนพรรษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีให้โอวาทนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]