Now showing items 24324-24343 of 26924

  Subject
  ศึกษาดูงานระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร e-Payment มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานระบบศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบโทรทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [17]
  ศึกษาดูงานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงานศูนย์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา John Pual II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]