Now showing items 25660-25679 of 26906

  Subject
  อาจารย์วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 51 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยสันตพล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัตตานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]