Now showing items 26375-26394 of 31402

  Subject
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจงหยาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศอัฟกานิสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชินวัตร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครราชสีมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]