Now showing items 26415-26434 of 31402

  Subject
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [21]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งลาว เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารระดับสูง [18]
  ผู้บริหารรับเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารรุ่น 4 เพชรยูบิลลี่ [1]
  ผู้บริหารวิทยาลัย Laguna State Polytechnic เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]