Now showing items 26855-26874 of 31402

  Subject
  พิธีปัจฉิมนิเทศคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปัจฉิมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีปิดการอบรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตรออกแบบแฟชั่น [1]
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปิดปีศตวรรษสมโภช -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปิดโครงการ Summer Legal Internship Program 2008 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปิดโครงการอบรมยุวทูต Universiade Bangkok 2007 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบตำแหน่งประธานองค์การนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 ของสมาคมประกันชีวิตไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]