Now showing items 26934-26953 of 31402

  Subject
  พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [38]
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการวัสดุรีไซเคิล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง [4]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดหาเครื่องฝึกบินจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [9]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค [4]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ [4]
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ [1]
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวจนพิธีกรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวางพวงมาลา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวางพวงมาลาวันรพี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  พิธีสถาปนาตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสวดเพื่อสุขภาพที่ดีของภราดาประทีป -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีสวมมงกุฎพระรูปพระมารดาแห่งปรีชาญาณ [1]
  พิธีสวมมงกุฎแม่พระอัสสัมชัญ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]