Now showing items 26974-26993 of 31402

  Subject
  พิธีเปิดธนาคารวัสดุรีไซเคิล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ [1]
  พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดภัตตาคารเรือนกระจก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดภาคการศึกษาแรก ณ วิทยาเขตบางนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดมุมความรู้ตลาดทุน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดร้าน U Mate -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดร้านสะดวกซื้อ The Square -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง [1]
  พิธีเปิดศูนย์แนะแนวการศึกษา Admission Center -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดสถาบันTsinghua-ABAC AEC Research Institute -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดสาขาวิชาดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดสำนักงานใหม่สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดอาคาร [5]
  พิธีเปิดอาคาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดอาคาร The Catherdral of Learning [1]
  พิธีเปิดอาคารคณะนิเทศศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดอาคารถกลพระเกียรติ สก. [1]