Now showing items 28444-28463 of 31402

  Subject
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ซค. 9445 [1]
  ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล [1]
  ศิษย์เเก่าคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศิษย์ไบโอ 20 รุ่น แทนคุณคณาจารย์ [1]
  ศึกษาดูการบริหารหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงาน ABAC Dummy Company มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงาน ABAC Dummy มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงาน e-Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [17]
  ศึกษาดูงาน Mobile Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดการกองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานการจัดภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]