Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการ และเส้นทางวิจัยที่ท้าทายในอนาคต 

    พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนง; ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2559)

    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการนำ เสนอความสำคัญและ หลักคิดเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ” รวมทั้งรวบรวมและเสนอแนวทางการปฏิบัติด้าน การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ จากหลากหลายมิติ อาทิ การสื่อสารความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กรอิงตามเจตนาในการสื่อสาร รูปแบบ การสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอิง ตามลักษณะของกิจกรรม/ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจน วิเคราะห์ประเด็นท้าทายเรื่องการสื่อสารความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่ถูกอภิปรายมาอย่างยาวนาน ทั้งในวงการ วิชาการและวิชาชีพในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ ...