Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พลิกโฉมสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์กับกระบวนการพัฒนาปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 

    ปิยะนันท์ สโรบล (2561)

    โลกในยุคการสื่อสารเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ กระบวนการศึกษาพัฒนาปัญญาตามหลักอริยมรรคจึงมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลให้สังคมไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากการพัฒนาปัญญานี้ ส่งเสริมให้บุคคล รู้หลักในการคิด เข้าใจปัญหาแท้จริง มองปัญหาเป็น คิดเป็น และวางท่าทีได้ เหมาะสม ต่อบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จุดเริ่มต้น ของกระบวนการศึกษาทางปัญญาตามหลักอริยมรรคนี้ คือ การมีสัมมาทิฏฐิ การมีความคิดเห็น ความเชื่อที่ถูกต้อง และมองเห็นความเป็นไปของสิ่งหลายตามกฎธรรมดา ...