Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา : Cercla 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554)
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอาย 

  ภูมิ มูลศิลป์; ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์; ณชัชชญา ทองจันทร์; วิสิฐ ญาณภิรัต; นฤมล ชมโฉม; ปุณฑรี จันทรเวคิน; ชมพูนุช ตั้งถาวร; รัฐสภา จุรีมาศ; ปถวี ศุขกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  ปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงคือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่ บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ทั้งเมื่อ พิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องความสามารถของบุคคลใน การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนหย่อนความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้ก็โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การกำหนดมาตรการทางกฎห ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ข้อเสนอเพื่อการยกร่างกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระของไทย 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554)
 • Thumbnail

  แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)

  การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยไว้ จึงสมควรได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยโดยผู้เขียนจะคัดเลือกมาเฉพาะบาเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว หากเราสามารถตอบได้ว่าการมีวุฒิสภานั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด จะทำให้การกำหนดขอบอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชัดเจนขึ้น และนำไปสู่คำตอบว่า กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ ...
 • Thumbnail

  "ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน" 

  ภูมิ มูลศิลป์ (Assumption University, 2559-07)

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้ารวมตัวในวาระและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในครั้งแรกมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อความร่วมมือทางการเมือง และร่วมกันป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ต่อมาสมาคมอาเซียนได้เติบโตขึ้นและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย นอกจากนี้อาเซียนยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคงของภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ อาเซียนไ ...
 • type-icon
 • Thumbnail

  พระผู้ทรงวางรากฐานระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549)
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ภูมิ มูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ โดยประเทศจีนนั้นมีแง่มุมพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่สำคัญเป็นอันมากรวมถึงด้านรัฐธรรมนูญ ซึ่งบทความนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญของจีนอย่างพอสังเขปนับแต่ความพยายามในเหตุการณ์ปฏิรูปร้อยวัน (Hundred Days Reform) ใน ค.ศ. 1898 โดยดำริของจักรพรรดิกวางซี่ว์ (Guangxu) เรื่อยมาจนเกิดขบวนการรัฐธรรมนูญในระหว่าง ค.ศ. 1905-1911 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ซึ่งเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1912 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังสงครามกลางเมืองแ ...