Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ข้อบกพร่องสำคัญบางประการเกี่ยวกับร่างกฎหมายบริษัทจำกัดคนเดียว 

    พิชัยศักดิ์ หรยางกูร (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

    ร่างพระราชบัญญัติบริษัทคนเดี่ยวมีสาระสำคัญ มุ่งจำกัดความรับผิดของผู้ลงทุนคนเดียวในบริษัทให้มีแต่เพียงที่เขาได้ลงทุนไปในบริษัท ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนต้องล้มละลายตามกิจการของบริษัท แต่ร่างพระราชบัญญัติยังมีข้อบกพร่องสำคัญสองประการ คือ ประการที่หนึ่งการจำกัดให้ผู้ลงทุนต้องถือสัญชาติไทยและประการที่สองผู้ลงทุนคนเดียวในบริษัทโดยหลักแล้วก่อตั้งบริษัทคนเดียวได้เพียงบริษัทเดียว ข้อบกพร่องทั้งสองทำลายภาพลักษณ์ของประเทศในการสร้างความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ