Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Fingerprint Analysis' discovers your child abilities รู้ศักยภาพตัวน้อยด้วย "ลายนิ้วมือ" 

    Unknown author (2012)

    วิทยาทานจากคุณธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์ นักวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เริ่มศึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับโครงสร้างสมองและการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝงในเด็กกับอาจารย์ Chao Jia Rong จากประเทศไต้หวันและนำมาเผยแพร่ต่อที่ประเทศไทย