Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  แชมป์ "คัดลายมือ" 2555 

  Unknown author (2012)

  ณัชชา พุทธพรหม นักศึษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาในการประกวดคัดลายมือ หัวข้อ "ทศพิธราชธรรม" ในโครงการ "รักษ์ภาษาไทย" จัดโดย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
 • Thumbnail

  ณัชชา พุทธพรหม คว้าแชมป์ระดับอุดมศึกษาจากการประกวดคัดลายมือ "ทศพิธราชธรรม" 

  Unknown author (2012)

  ณัชชา พุทธพรหม นักศึษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาในการประกวดคัดลายมือ หัวข้อ "ทศพิธราชธรรม" ในโครงการ "รักษ์ภาษาไทย" จัดโดย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา