Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ธันย์ชนก ฤทธินาคา Branding Management 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ ธันย์ชนก ฤทธินาคา ดารานักแสดงและศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการนำการตลาดมาใช้ในธุรกิจออนไลน์ของตัวเอง และการมีจริยธรรมในการทำธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้เน้นย้ำอบรมอยู่เสมอ ได้ซึมซับและนำไปใช้ในการทำธุรกิจอย่างจริงจัง