Now showing items 1-17 of 17

 • Thumbnail

  Big Data กับธุรกิจดิจิตอลที่เปลี่ยนไป 

  Unknown author (2014)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการตลาดออนไลน์ การโฆษณาและการตลาดยุคใหม่ รวมทั่้ง นวัตกรรม DMPs (Data Management Platform)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Gross national Happiness 

  Unknown author (2014)
 • Thumbnail

  SME ผนึกสู่ AEC 

  Unknown author (2012)
 • Thumbnail

  กลยุทธ์รับมือสื่อในภาวะวิกฤติ 

  Unknown author (2014)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง กลยุทธ์การรับมือกับสื่อในยามวิกฤติของบ้านเมือง ทั้งนี้ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาจุดแข็งในด้านนี้ควรเข้าคอร์ส workshop Media Training เพื่อสามารถรับมือกับสื่อได้อย่างมืออาชีพ
 • Thumbnail

  การตลาด 3.0 

  Unknown author (2013)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง แนวคิดของ การตลาด 3.0 ของปรมาจารย์การตลาด Philip Kotler ซึ่งมาบรรยายพิเศษในงานสัมมนาด้านการตลาด "Values Driven Marketing" จัดโดย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่าการตลาดยุคที่สามนี้เน้นผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมมากกว่าเดิม ปกป้องสิ่งแวดล้อม การตลาดยุคหน้า นักการตลาดต้องผสานการใช้สื่อเก่า-สื่อใหม่ และมุ่งให้น้ำหนักสินค้าและบริการเจาะกลุ่มคนชั้นกลาง นักการตลาดยุคใหม่จะต้องมองบผู้บริโภคในฐานะของมนุษย์ที่มีพร้อมทั้งความคิด ความรู้สึก และจิตวิญญาณ
 • Thumbnail

  การตลาดบนเฟซบุ๊คยัง "ขลัง" 

  Unknown author (2013)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการตลาดบนเฟซบุ๊คในไทยในยุคปัจจุบันเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และผลการสำรวจของ Search Engine Watch.com ปี 2012 พบว่าไทยอยู่ในอันดับ 9 ของประเทศที่มีการลงโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายสังคม Facebook มากที่สุด และ กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่ใช้เฟซบุ๊คมากที่สุดในโลก
 • Thumbnail

  เด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ หัวใจอาสา 

  Unknown author (2014)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงที่มาของโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่มีจิตอาสา
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการตลาดของวงการไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

  Unknown author (2014)

  บทความของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง นวัตกรรมการตลาดของวงการไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันการวิจัยพบผู้บริโภคผู้เป็นเจ้าของบ้าน หรือ End User มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าน้อยมาก
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  รายการดี ๆ ก็มีคนเห็น 

  Unknown author (2013)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง รางวัลสื่อมวลชนดีเดีน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 โดยสื่อมวลชนคาทอลิก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการต่าง ๆที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้มีกำลังใจในการนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ แก่สังคมต่อไป
 • Thumbnail

  รู้เขา รู้เรา รับมือ AEC 

  Unknown author (2013)

  บทความของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน โดยการใช้จุดแข็งประเทศคือมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ที่ตั้งและภูมิประเทศเอื้อต่อการเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งเราจะต้องแปลงจุดแข็งเหล่านี้ให้เป็นบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในอาเซียน
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  โอกาสทางธุรกิจในลาว 

  Unknown author (2013)

  บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง โอกาสทางธุรกิจในลาวและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะลาวในหลายปีมานี้ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน