Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความรู้มากมาย รอให้คุณได้เรียนรู้ใน ABAC iTunes U 

    Unknown author (2015)

    บทสัมภาษณ์ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ รองนายทะเบียนและผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับ iTunes U ซีึ่งเป็นระบบไอทีที่มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้เพื่่อช่วยในการเรียนการสอน