Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แก้ รธน.-ปฏิรูปศาล-รื้อองค์กรอิสระ 

    Unknown author (Lok Wan Ni Magazine, 2011-09-09)

    บทความของ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง "แก้ รธน.-ปฏิรูปศาลรื้อองค์กรอิสระ" หนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลที่สำคัญต้องปฏิรูประบบศาลและองค์กรอิสระไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับการเมือง