Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "คนเราต้องวิ่งหาฝัน" 

    Unknown author (2011)

    บทสัมภาษณ์ วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ประกาศข่าว "โต๊ะข่าวบันเทิง" และพิธีกรรายการ "เดอะลิสท์" เล่าถึงชีวิตการทำงานที่ตัวเองใผ่ฝันและได้แบ่งปันในฐานะผู้มีประสบการณ์ว่าเครื่องมือสำคัญทีึ่จะช่วยให้บรรลุถึงความฝันก็คือความตั้งใจจริง หวงแหนทุกโอกาสที่เข้ามาและการมีความรับผิดชอบ