Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์ J-MAT Award 

    Unknown author (2013)

    นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีม Eat Egg Eaten ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผนการตลาด ระดับอุดมศึกษา J-Mat Award ครั้งที่ 22 จัดโดยเครือเบทาโกร ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย