Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  พลัง นศ. เปลี่ยนสังคมไทย 

  Unknown author (2015)

  พงษ์เทพ เลิศกิจมั่นคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" โดยมีผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 คนจากสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน เพื่อปลุกพลังนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาชุมชนและการดูแลสุขภาวะ
 • Thumbnail

  พลัง นศ. เปลี่ยนสังคมไทย 

  Unknown author (2015)

  พงษ์เทพ เลิศกิจมั่นคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" โดยมีผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 คนจากสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน เพื่อปลุกพลังนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาชุมชนและการดูแลสุขภาวะ
 • Thumbnail

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ชวลิต หมื่นนุช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ 

  Unknown author (2013)

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ชวลิต หมื่นนุช ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)โดยมี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.ชุมพล พรประภา นายกสภามหาวิทยาลัย (แห่งประเทศไทย) ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดี