Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รายการดี ๆ ก็มีคนเห็น 

    Unknown author (2013)

    บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง รางวัลสื่อมวลชนดีเดีน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 โดยสื่อมวลชนคาทอลิก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการต่าง ๆที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้มีกำลังใจในการนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ แก่สังคมต่อไป