Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การฟ้องคดีอาญาประธานาธิบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่ง 

  มาสติน, แอนดูรว์ ดี. (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  บทความนี้จะได้พิจารณาถึงคำถามที่ว่าประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในตำแหน่งสามารถที่จะถูกฟ้องร้องในคดีอาญาได้หรือไม่ ในการตอบคำถามนี้ผู้เขียนได้พิจารณาจากตัวบทของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาและการตู้เย็นกันในทางความคิดเห็นซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารการร่างและการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประการที่ 2 ผู้เขียนได้พิจารณาจากคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ รายการที่ 3 ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและอัยการสูงสุดของสหรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟ้องร้องประธานาธิบดี และประการสุดท้ายผู้เข ...
 • Thumbnail

  บทบัญญัติโทษที่เหมาะสมสำหรับนักการเมืองที่ประพฤติทุจริต 

  กันตเมธส์ จโนภาส (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างช้านานแม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะพัฒนาวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาถึงปัญหากระบวนการทางกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเกี่ยวกับการไม่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและเรียกทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐคืนให้กับรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และ มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษนักการ ...
 • Thumbnail

  บรรทัดฐานของศาลปกครองในการใช้อำนาจควบคุม การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการโอนย้ายข้าราชการ 

  เนทิณีย์ พรหมณะ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  ปัญหาการโยกย้ายข้าราชการเป็นปัญหาที่พบอยู่ทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากการโยกย้ายเป็นการ จัดระเบียบให้หน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน แต่ทั้งนี้ การโยกย้ายอาจแอบแฝงด้วยความไม่เป็นธรรม อาจเกิดการกลั่นแกล้ง เนื่องจากการออกค าสั่งโยกย้ายเป็นคำสั่งซึ่งออกโดยผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ถูกย้าย หากเป็นเช่นนั้นจะมีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจโยกย้ายของฝ่ายปกครอง โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อผู้ร้องสามารถยื่นอุทธรณ์กรณีการโยกย้ายของตนได้ หากไม่เห็นด้วยสามารถยื่น ...
 • Thumbnail

  ปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาในประเทศเมียนม่า:บทบาทและการให้ความช่วยเหลือของประเทศบังคลาเทศ 

  สนาม ทาเร็ค (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  บทความนี้ได้นำเสนอผลกระทบจากการที่ประเทศเมียนมาได้กระทำต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาทำให้มีผลเป็นการอพยพไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ โดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศ โดยดูจากจุดกำเนิดของวิกฤตการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันจุดยืนขององค์การสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกา จีน รวมทั้งอินเดียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลภายในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิทธิพลเหนือประเทศบังคลาเทศ บทความนี้ได้ข้อสรุปว่า แม้ว่าประชาคมของโลกจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ลี้ภัยไร้รัฐชาวโรฮิงญา แต่ประชาคมโลกก็ยังไม่สามารถที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือหาทางออกเพื่อแก้ไขวิก ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการค้าประเวณี 

  ณปภัช เลาหกาญจนกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  การค้าประเวณีในประเทศไทยเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปีพ.ศ.2503 แม้ภายหลังจะมีการออก กฎหมายมาเพื่อปราบปรามการค้าประเวณีรวมถึงแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่หาทำให้การค้าประเวณีใน ประเทศไทยลดน้อยลงแต่อย่างใด จากการศึกษาถึงที่มาของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความต้องการทางเพศของ มนุษย์ประกอบกับสังคมทุนนิยมที่บุคคลบางกลุ่มเลือกจะประกอบอาชีพนี้เนื่องจากง่ายต่อการสร้างรายได้รวม ไปถึงชื่อเสียงด้านการค้าบริการทางเพศนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในสายตาของชาวต่างชาติอีกทั้งการบังคับใช้ กฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังมีความบกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้ซึ่งประสิทธิภาพใ ...